Current ratio berekenen

Als onderneming wil je niet voor verassingen komen te staan en het is dan ook essentieel om een aantal zaken goed op een rijtje te hebben. Hierdoor kun je voorspelling maken over geldzaken en in de gaten houden hoeveel er in de zakelijke portemonnee zit, om op korte termijn betalingen te kunnen blijven doen. Een manier om deze uiterst belangrijke zaken goed onder controle te houden, is door de current ratio te berekenen. Door middel van deze maatstaf kun je de liquiditeit van je onderneming beoordelen. Wat houdt dit precies in en hoe werkt het mechanisme van de current ratio?

Wat is de current ratio?

De current ratio is een hulpmiddel voor bedrijven in het bijhouden van de geldzaken. Door het gebruiken van de current ratio kun je de liquiditeit van jouw onderneming vaststellen. Wat is dit nou precies? De liquiditeit geeft aan waarin de desbetreffende onderneming tot in staat is op de korte termijn wat betreft bet afbetalen van de schulden. De liquiditeit geeft dus aan in welke mate een bedrijf aan haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Door het berekenen van de current ratio wordt deze positie bepaald en kan een indicatie gegeven worden voor de aflossing van schulden op de korte termijn. Onder deze schulden vallen bijvoorbeeld belastingschulden, crediteuren, maar ook schulden op de rekening courant. Met korte termijn worden de rekeningen die nog tijdens het lopende boekjaar betaald worden, bedoeld.

Hoe bereken je de current ratio?

Verschillende soorten ratio’s

De liquiditeit van een bedrijf kan op verschillende manieren worden berekend, aan de hand van verschillende ratio’s. De current ratio is hiervan de meest gebruikte en wordt vanwege deze reden ook wel de algemene liquiditeitsratio genoemd. Andere ratio’s zijn bijvoorbeeld de quick ratio en de kasliquiditeit. Het gemeenschappelijke kenmerk van de verschillende ratio’s is dat er een relatief getal uit de berekening uitkomt.

De berekening van de current ratio

De current ratio kan berekend worden door een vergelijking te trekken tussen de grootte van de vlottende activa ten opzichte van de vlottende passiva. Wat uit deze berekening komt is een kengetal, wat een indicatie geeft van de liquiditeit van de organisatie in kwestie. De exacte formule van de current ratio is de som van de vlottende activa en de liquide middelen, gedeeld door het kort vreemd vermogen.

Onder de vlottende activa horen de debiteuren, effecten en de goederenvoorraad. Debiteuren zijn vorderingen bij derde partijen en effecten zijn aandelen, obligaties en opties. De afkorting die voor vlottende activa wordt gebruikt is VLA.

Liquide middelen bestaan uit het geld dat op de bank staat, wat giraal geld genoemd wordt, en het geld dat in de kas zit, het chartaal geld, ook wel het contact geld genoemd. Liquide middelen wordt afgekort tot LA, wat staat voor liquide activa.

Tot slot staat KKV voor kort vreemd vermogen en omvat het bankkrediet, belastingen, huurkoop, koop op afbetaling en leverancierskrediet. Onder bankkrediet wordt rekening courant of kortlopend krediet verstaan.

Het voorbeeld van de current ratio

Als voorbeeld nemen we een onderneming die de balans opmaakt van 1 januari. Zij stellen een balans op met aan de ene kant de activa en aan de andere kant de passiva. Onder de activa horen de vlottende activa en de liquide middelen. Bij elkaar opgeteld komt dit uit op een bedrag van 275.000 euro. Het kort vreemd vermogen van de passiva is een bedrag van 155.000 euro. Wanneer je de berekening uitvoert van de current ratio ((VLA+LA)/KVV)) kom je uit op een current ratio van ongeveer 1,77. Voor het desbetreffende bedrijf zijn er dus voldoende middelen om de rekeningen te kunnen betalen.

Current ratio als momentopname

De current ratio wordt berekend door middel van het opstellen van een balans. Hierbij moet er wel rekening gehouden worden met het feit dat dit slechts een momentopname voorstelt. Vandaar ook de naam “current”, wat “huidig” betekent. De volgende dag, elke andere dag, is de current ratio weer anders. Dit komt door automatische af- en bijschrijvingen. Hieronder vallen bijvoorbeeld huur- en rentebetalingen, incasso’s van verzekeringen en telefoonkosten. Daarnaast kan een debiteur zijn rekening betaald hebben, waardoor er een bijschrijving gedaan is op de lopende rekening. Al deze factoren worden niet meegerekend bij het berekenen van de current ratio en daarom is deze elke dag anders en kan de current ratio enkel gezien worden als een momentopname voor de dag van de berekening.

Wanneer is er sprake van een goede current ratio?

Hoe hoger de uitkomst van de berekening van de current ratio, hoe beter de liquidatie van het bedrijf is. Bij een current ratio lager dan 1, is er meer kort vreemd vermogen dan vlottende activa aanwezig, wat natuurlijk niet wenselijk is. Wanneer een onderneming een current ratio lager dan 1 heeft, is het erg moeilijk om de kortlopende schulden met de huidige bank- en kas-waarden af te betalen. Overigens verschilt het natuurlijk per bedrijfssector wat een goede current ratio is, maar over het algemeen kun je stellen dat een organisatie een veilige liquidatie heeft wanneer deze over een current ratio van 1,5 tot 2 of hoger beschikt. Hierbij is een hogere current ratio natuurlijk voordeliger voor de onderneming.

Kan een norm wel vastgesteld worden?

Het vaststellen van een daadwerkelijke norm voor de current ratio is echter erg lastig. Zo vinden veel specialisten een norm van 2 te hoog en dit komt door een aantal redenen.
Ten eerste is heel veel vlottende activa in sommige branches overbodig. Wanneer een bedrijf met een current ratio van bijvoorbeeld 1,3 (onder de norm) al zijn kosten aan autolease, crediteuren, energie, huur, kantoorartikelen en salarissen kan betalen, zou je niet hoeven stellen dat er meer geld nodig is. Dit kan tevens veroorzaakt worden doordat sommige bedrijven met een overschot aan liquide middelen investeringen doen die op de lange termijn weer geld op kunnen leveren. Deze winsten zijn niet zichtbaar op het moment van de berekening, waardoor de current ratio op dat moment ook lager is.

Ten tweede maken voorraden ook onderdeel uit van de berekening. Bij een grote voorraad kan een current ratio van 2 of meer goed zijn. Echter een te hoge voorraad kan nadelig zijn voor het bedrijf, omdat de voorraad zelf niet verkocht kan worden als er bijvoorbeeld geen vraag meer naar is, of doordat de producten een fabrieksfout bevatten. Daarnaast zijn er vaak hoge kosten aan de opslag van grote voorraden verbonden. Een kleinere voorraad kan dus eveneens zorgen voor een lagere current ratio, maar bij een grote voorraad, en dus een hogere current ratio, is er geen garantie dat deze producten ook daadwerkelijk worden verkocht.

Door deze redenen kan een current ratio een misleidend hulpmiddel zijn in de berekening van de liquiditeit van een onderneming. Hierdoor is het voor experts ook lastig om een norm vast te stellen die voor elk bedrijf van kracht is. Er moet dus altijd goed gekeken worden naar het soort bedrijf en de soort sector waarin het dienst doet en aan de hand hiervan kan vastgesteld worden of er sprake is van een goede current ratio.

Geplaatst op |