Debt ratio berekenen

Bedrijven komen niet graag voor verassingen te staan. Het is natuurlijk ook handig om te weten wat eruit gaat, wat er binnen komt en wat er allemaal mogelijk is op het gebied van vermogen en geldzaken. Om dit goed op een rijtje te kunnen zetten, kun je als onderneming gebruik maken van allerlei ratio’s. Door middel van deze ratio’s kun je berekeningen uitvoeren en erachter komen hoe jouw bedrijf ervoor staat en wat de mogelijkheden zijn. Een voorbeeld van zo’n ratio is de debt ratio. Dit is een term uit de boekhouding en accounting wat weer kan geven hoeveel procent van alle activa binnen een onderneming gefinancierd is met het vreemd vermogen. Wat houdt dit precies in, wat zijn de verschillende berekeningen van de debt ratio en wat is de norm?

Wat is de debt ratio?

De maatstaf voor de solvabiliteit

De debt ratio is de voornaamste maatstaf voor het berekenen van de solvabiliteit van een bedrijf. Bij deze berekening worden zowel het eigen vermogen, de bezittingen, als het vreemd vermogen, de schulden, van een bedrijf in beschouwing genomen. Veel bedrijven hebben niet genoeg geld om nieuwe machines, gebouwen of vrachtwagens in één keer zelf te kunnen aanschaffen. Hiervoor maken ze gebruik van leningen van banken om op korte termijn investeringen te kunnen doen. De bank in kwestie wil dan weten of het bedrijf zowel op korte termijn als op lange termijn het vermogen heeft om de lening terug te betalen. Je kunt zeggen dat de bank in dit geval wil weten of het bedrijf financieel gezond genoeg is. Een manier om hierachter te komen is door het berekenen van de solvabiliteit. Dit wordt uitgedrukt in een kengetal, wat de solvabiliteitsratio of het solvabiliteitspercentage genoemd wordt.
Als een onderneming veel eigen vermogen heeft, loopt een bank minder risico, en als een onderneming wordt opgeheven, krijgt de bank het uitgeleende geld alsnog terug door middel van het verkopen van de bezittingen van het opgeheven bedrijf. Wanneer er juist veel vreemd vermogen is, loopt de bank een groot risico om bij een liquidatie het uitgeleende geld niet terug te krijgen.
Een onderneming is solvabel als het bij eventuele opheffing nog steeds in staat is de schulden te kunnen afbetalen.
De solvabiliteit geeft dus aan of een onderneming op korte en lange termijn in staat is om aan haar aflossings- en betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Hoe bereken je de debt ratio?

Door middel van de debt ratio kan weergegeven worden hoeveel procent van alle activa van een bedrijf gefinancierd is met het vreemd vermogen. Hiermee wordt dus de solvabiliteit berekend. De debt ratio kan weer op verschillende manieren berekend worden. Over het algemeen wordt deze berekend door het vreemd vermogen door het totale vermogen te delen. Hierbij worden het vreemde en eigen vermogen bij elkaar opgeteld. De waarde die hieruit volgt, geeft de solvabiliteit aan van een bedrijf, in hoeverre het bedrijf in staat is zijn schulden af te betalen. Er zijn echter drie mogelijkheden om de debt ratio te berekenen. Voor alle berekeningen van de debt ratio geldt dat een kleinere waarde van de uitkomst van de berekening gunstiger is voor het bedrijf.

1. Het vreemd vermogen en het totale vermogen

De eerste formule en ook meteen de meest gebruikte methode is die van het vreemd vermogen en het totale vermogen. Zoals gezegd, wordt het vreemd vermogen hierbij gedeeld door het totale vermogen. Het vreemd vermogen is de som van het lang vreemd vermogen en het kort vreemd vermogen. Het totale vermogen bestaat hierbij uit de som van alle posten aan de creditzijde van de balans van de onderneming.
In een voorbeeld nemen we de balans van 1 januari van de activa en passiva van een bedrijf waarbij het eigen vermogen een waarde heeft van 1.680.000 euro, het lang vreemd vermogen een waarde van 975.000 euro en het kort vreemd vermogen een waarde van 145.000 euro. Deze drie vermogens behoren tot de passiva van het bedrijf. Het vreemd vermogen is het lang vreemd vermogen en het kort vreemd vermogen bij elkaar opgeteld. Dit komt uit op een bedrag van 1.120.000 euro. Het totale vermogen is de optelsom van het eigen vermogen, lang vreemd vermogen en het kort vreemd vermogen. Dit komt uit op een bedrag van 2.800.000 euro. De debt ratio wordt vervolgens berekend door deze twee bedragen door elkaar te delen (1.120.000/2.800.000), wat uitkomt op 0,4.

2. Het vreemd vermogen en het eigen vermogen

De tweede formule betrekt het vreemd en eigen vermogen van een onderneming, waarbij het vreemd vermogen wordt gedeeld door het eigen vermogen. Hierbij is het vreemd vermogen wederom de optelsom van het lang vreemd vermogen en het kort vreemd vermogen. Het eigen vermogen omvat het vermogen in eigendommen, dus al het bezit van de onderneming in kwestie.
In hetzelfde voorbeeld van formule 1 vinden we de balans van een bedrijf op 1 januari van de activa en passiva. Het vreemd vermogen heeft een waarde van 1.120.000 euro. Het eigen vermogen heeft hierbij een waarde van 1.680.000 euro. Wanneer deze bedragen door elkaar gedeeld worden (1.120.000/1.680.000) komt er een debt ratio van 0,68 uit.

3. Het totale vermogen en het eigen vermogen

Bij de laatste formule, formule nummer 3, worden het totale vermogen en het eigen vermogen in beschouwing genomen. Hierbij wordt het totale vermogen door het eigen vermogen gedeeld om tot de debt ratio te komen. Het totale vermogen is wederom de optelsom van alle posten aan de creditzijde van de balans. Het eigen vermogen is het vermogen van alle eigendommen, wat het bezit van het bedrijf omvat.
Wederom pakken we het voorbeeld van formule 1 erbij, waarbij het totale vermogen een waarde heeft van 2.800.000 euro en het eigen vermogen een waarde van 1.680.000 euro. Om de debt ratio te berekenen, delen we het totale vermogen door het eigen vermogen (2.800.000/1.680.000). Hier komt een debt ratio van 1,67 uit.

Hoe lager, hoe beter

Er zit dus nogal wat verschil tussen de verschillende manieren om tot een uitkomst van de debt ratio te komen. Bij de eerste formule verkrijgen we een debt ratio van 0,4, de tweede formule geeft een waarde van 0,68 en de derde formule geeft een debt ratio van 1,67. Bij de berekening van de debt rato geldt dat een lagere waarde, voor alle soorten formules, gunstiger is voor de onderneming. De solvabiliteit kan aan de hand van deze waarden berekend worden door te vermenigvuldigen met 100 procent, waarbij het solvabiliteitspercentage verkregen wordt.

Een norm voor debt ratio?

Er geldt dus, hoe lager de debt ratio, hoe beter, en hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter. Is er echter ook een norm voor de solvabiliteit en debt ratio? Hierbij moeten we ons afvragen of er een norm is voor de juiste verhouding tussen bezittingen en schulden. Het antwoord hierop is dat er op het gebied van solvabiliteit meer wordt gedacht aan richtlijnen, aangezien een bank naast de solvabiliteit ook kijkt naar andere factoren van bedrijven.

Geplaatst op |