Solvabiliteit berekenen

Betekenis solvabiliteit

Als er gesproken wordt over solvabiliteit dan wordt bedoeld de mate waarin een bedrijf in staat is om de schulden af te lossen in geval van een faillissement. Dus ben je in staat je schulden af te lossen in het geval er sprake is van liquiditeitsproblemen. Maar de solvabiliteit is ook van belang als het bedrijf stopt met de activiteiten. Daarnaast wordt naar de solvabiliteit gekeken door banken en leveranciers. Als het bedrijf voldoende solvabel is, geeft dat aan dat het bedrijf aan de betalingsverplichtingen kan voldoen en dat er dus zaken gedaan kunnen worden. Samengevat geeft de solvabiliteit de mate aan waarin een bedrijf wordt gefinancierd met vermogen van vermogenverschaffers en van de schuldeisers.

Kengetallen

De solvabiliteit is net als de liquiditeit en de rentabiliteit een financieel kengetal. Met deze kengetallen kan het bedrijf, de bank en de leveranciers precies zien hoe het bedrijf ervoor staat.

Basis berekening solvabiliteit

Om de solvabiliteit te berekenen, moet eerst de balans van het bedrijf worden opgesteld. De balans is onderdeel van de jaarrekening waarin ook een resultatenrekening plus toelichting wordt opgenomen. De balans is dan een overzicht van de bezittingen, het eigen vermogen en de schulden van het bedrijf op een bepaald moment. De bezittingen worden activa genoemd, het eigen vermogen en de schulden worden met de term passiva aangeduid. Voor de bepaling van de solvabiliteit is het erg belangrijk dat de waardering van de activa maar soms ook van de passiva correct gebeurt.

Beste methode berekening solvabiliteit

De beste indicatie om te bepalen of het bedrijf in staat is om zijn schulden af te lossen, is gebruik te maken van de liquidatiewaarde van de activa. Daarvoor wordt de volgende formule gebruikt: liquidatiewaarde van de activa gedeeld door het vreemde vermogen x 100%. Hoe hoger het percentage, hoe beter de verhaalsmogelijkheden zijn van de schuldeisers. De liquidatiewaarde van de activa is echter niet uit de balans op te maken. Daardoor wordt in de praktijk meestal gebruik gemaakt van andere manieren om de solvabiliteit te berekenen.

Manier van berekening solvabiliteit

De solvabiliteit kan op een aantal manieren worden vastgesteld met gebruikmaking van de gegevens uit de balans. Bij de eerste manier wordt het eigen vermogen gerelateerd aan het totale vermogen. Het totale vermogen is een optelsom van het eigen vermogen, het kort vreemd vermogen en het lang vreemd vermogen. Onder kort vreemd vermogen valt bijvoorbeeld een krediet op de zakelijke rekening en openstaande schulden aan leveranciers. Dit is vermogen dat binnen een jaar terug betaald moet worden. Het lang vreemd vermogen is bijvoorbeeld een banklening zoals een hypothecaire lening en een langlopende lening. Deze verplichtingen lopen langer dan een jaar. Het totale vermogen is gelijk aan het balanstotaal. De tweede manier het solvabiliteitskengetal vast te stellen wordt ook wel de debt ratio (schuldverhouding) genoemd. De debt ratio is kort vreemd vermogen plus het lang vreemd vermogen gedeeld door het totale vermogen. De derde manier is om het eigen vermogen te delen door het vreemde vermogen (het korte en het lange vreemde vermogen.

Betekenis kengetallen

Uiteraard moet er ook een betekenis worden gegeven aan de uitkomsten van de drie manieren om de solvabiliteit te berekenen. Bij de eerste manier waarbij het eigen vermogen gerelateerd wordt aan het totale vermogen, is het bedrijf gezond als er een kengetal uitkomt tussen de 0,25 en de 0,40. Het minimale kengetal is afhankelijk van de mate waarin het bedrijf in staat is om de bezittingen en de schulden snel te verkopen. Ook de branche waarin het bedrijf opereert is van belang om de uitkomst van het kengetal te duiden. Bij de tweede methode, de debt ratio, geldt dat hoe lager de waarde van het kengetal hoe gunstiger het is. Dat betekent namelijk dat de mogelijkheid om op lange termijn aan de schulden te voldoen, toenemen. Als de derde manier wordt gebruikt om de solvabiliteit te berekenen, dan moet de uitkomst tussen de 0,5 en de 0,8 liggen.

Verbetering solvabiliteit

Als het bedrijf te maken heeft met een slechtere solvabiliteit betekent dit dat er ingeteerd is op eigen vermogen. Er kan ook sprake zijn van teveel financieren van investeringen met vreemd vermogen. Het verbeteren kan op een aantal manieren: op de eerste plaats door minder winst uit te keren. Bij een lagere of geen winstuitkering neemt het eigen vermogen toe. Op de tweede plaats kan het bedrijf de winst vergroten waardoor het eigen vermogen toeneemt. Er kan dan gedacht worden aan vergroting van de omzet maar ook aan lagere uitgaven. Tevens kan een goed debiteurenbeheer zorgen voor verbetering van het eigen vermogen: een snellere facturatie kan ervoor zorgen dat de onderneming sneller zijn leveranciers kan betalen waardoor er minder kort vreemd vermogen voorhanden moet zijn. Tot slot kan een goed voorraadbeheer zorgen voor een betere solvabiliteit: lagere voorraden zorgt voor een lager totaal vermogen. Afgezet tegen een gelijkblijvend eigen vermogen levert dat een hogere solvabiliteit op.

Geplaatst op |